Týždenný plán

 
 

Učebné plány- september (SENIOR) / Study plans- September (SENIOR)Trieda/Class: Senior Mesiac/Month:

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: September– September- Doma a v materskej škole.- „At home and in Kindergarten.“

Téma- Topic: 3.týždeň/ 3rd Week ( 17. 9.- 21. 9. 2018 ) – Moja škôlka a jej okolie- ,,My Kindergarten an its surrounding.“

Kľúčové slová/ Key words: škôlka/ Kindergarten, okolie/ surrounding, cesty/ ways, vlak/ train, autobus/ bus, autobusová zastávka/ bus stop, obchod/ shop

Pondelok/Monday (17.9.2018) Hovorená reč- gramatická správnosť a výslovnosť ( Speech- proper grammar and accent )

 • Ciele (Target): Vedieť celými vetami popísať okolie škôlky, ako sa do nej dá dostať a čo sa nachádza v jej blízkom okolí. ( To use whole sentences in decription of near and far surrounding of our Kindergarten.)
 • Aktivita (Activity): Porozprávaj niečo o okolí našej škôlky. ( Let ´s talk about near and far surrounding of our Kindergarten.)
 • Poobede (Afternoon): Naša škôlka- rozprávka. ( Our Kindergarten- fairytale.)
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne (Learning, Personal, Cognitive)

Utorok/Tuesday (18.9.2018) Písaná reč- grafomotorické predpoklady písania ( Written speech- graphomotoric expectations of writing )

 • Ciele (Target): Precvičovať úchop ceruzky a trénovať jemnú motoriku prostredníctvom kresby línií.( To practice pencil holding, creating lines.)
 • Aktivita (Activity): Cesty k mojej škôlke a cestičky od mojej škôlky- precvičovanie línií. (Way from and to my Kindergarten-line practicing )
 • Poobede (Afternoon): Bludisko- pracovný list. ( Labyrinth- worksheet.)
 • Kompetencie (Competences): Psychomotorické, Učebné, Osobnostné, Sociálne (Psychomotor, Learning, Personal, Social)

Streda/Wednesday (19.9.2018) Matematika- geometria a meranie ( Maths- geometry and measuring )

 • Ciele (Target): Vedieť odmerať, ako ďaleko sa nachádzajú iné objekty od škôlky, vedieť presne určiť ich polohu: vpredu, vzadu, hore, dole, naľavo, napravo a pod. ( To know how to measure distence between Kindergarten and certain object, to specify place of object: in front of, behind, up, down, left, right etc.)
 • Aktivita (Activity): Meriame vzdialenosti medzi objektami a našou škôlkou, zaraďujeme ich pozíciu.( We are measuring distances between our Kindergarten and other objects.)
 • Poobede (Afternoon): Hra na zememeračov. ( Field surveyors game.)
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Sociálne (Learning, Personal, Social)

Štvrtok/Thursday (20.9.2018) Poznávanie spoločenského prostredia- orientácia v okolí (Introducing to social surrounding- orientation in area )

 • Ciele (Target): Byť schopný orientovať sa v okolí pomocou záchytných bodov, nájsť cestu k vybraným objektom za použitia jednoduchej mapy.( To be able to find certain objects due to checkpoints on simple map, orientation in surrounding of our Kindergarten.)
 • Aktivita (Activity): Kam nás mapa zavedie ? ( Where will us our map get ? )
 • Poobede (Afternoon): Študovanie mapy mesta, študovanie symbolov na mape.( Learning about map, learning about map symbols.)
 • Kompetencie (Competences): Psychomotorické, Estetické, Tvorivé myslenie (Psychomotor, Aesthetic, Creative thinking)

Piatok/Friday (21.9.2018) Výtvarná výchova- činnosti s farbou (Art- activities with colour)

 • Ciele (Target): Na základe pozorovania a získaných informácií vytvoriť dielo, ktoré bude výstupom celotýždňovej témy. (To create artwork based on observation and gathering of information, final project.)
 • Aktivita (Activity): Mapa okolia našej škôlky- koláž. ( Map of surrounding of our Kindergarten- colague.)
 • Poobede (Afternoon): Malí stavitelia- plastelína. ( Little architects- playdo )
 • Kompetencie (Competences): Psychomotorické, Učebné, Kognitívne (Psychomotor, Learning, Cognitive)
 

Učebné plány- september (MIDDLE) / Study plans- September (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: September/September – Doma a v materskej škole. Home and at Kindergarten.

Téma/Topic: 3.týždeň/3st. Week (17.9. – 21.9.2018) ) Moja škôlka a jej okolie. (My kindergarten and its surroundings.)

Kľúčové slová/Key words: materská škola (kindergarden), trieda (classroom), učiteľka (teacher), spolužiak (classmate), hračky (toys)

Pondelok/Monday (17.9.2018) Písaná reč - Grafomotorika (Written speech – Graphomotor)

 • Ciele (Target): prejsť ceruzkou po vyznačenej línii (trace predrawn line with pencil)
 • Aktivity (Activity): Moja cesta do škôlky. (My kindergarden way.)
 • Poobede (Afternoon): tancovanie (dancing)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, kognitívne, sociálne (psychomotor, cognitive, social)

Utorok/Tuesday (18.9.2018) Hudobná výchova – vokálne činnosti (Music – Vocal activities)

 • Ciele (Target): spievať novú pieseň (sing a new song)
 • Aktivity (Activity): V škôlke. (In my kindergarden.)
 • Poobede (Afternoon): spoločné čítanie (collective reading)
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, učebné, kognitívne (communicative, learning, cognitive)

Streda/Wednesday (19.9.2018) Orientácia v okolí (Orientation in area)

 • Ciele (Target): rozvíjať priestorovú orientáciu pomocou hľadania obrázkov (develop areal orientation by picture searching)
 • Aktivity (Activity): ,,Nájdi ma.“ (Find me.)
 • Poobede (Afternoon): pexeso (memory cards)
 • Kompetencie (Competences): kognitívne, komunikatívne, sociálne (cognitive, communicative, social)

Štvrtok/Thursday (20.9.2018) Matematika – Geometria a meranie (Math – Geomethry and measuring)

 • Ciele (Target): opísať interiér triedy a používať správne predložky (desribe interior of classroom and use correct prepositions)
 • Aktivity (Activity): Naša trieda. (Our classroom.)
 • Poobede (Afternoon): bábiky (dolls)
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne, učebné, (communicative, social, learning)

Piatok/Friday (21.9.2018) Pohyb a telesná zdatnosť (Movement and physical fitness)

 • Ciele (Target): poznať verejné inštitúcie a služby v okolí materskej školy (know public institutions and services in area our kindergarden)
 • Aktivity (Activity): Prechádzka. (Walking.)
 • Poobede (Afternoon): voľné hry (free games)
 • Kompetencie (Competences): sociálne, psychomotorické (social, psychomotor)
 

Učebné plány- september (JUNIOR) / Study plans- September (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: September/September – Doma a v materskej škole „At home and at kindergarten.“

Téma/Topic: 3.týždeň/3rd. Week (17.9. – 21.9.2018) Moja škôlka a jej okolie. „My kindergarten and her surrounding.“

Kľúčové slová/Key words: škôlka/kindergarten, učiteľka/teacher, ihrisko/playground

Pondelok/Monday (17.9.2018) Prosociálna výchova/Prosocial education

 • Ciele (Target): Vytvárať pozitívne postoje k okoliu škôlky (Create possitive attitudes to kindergarten surrounding.)
 • Aktivity (Activity): „Na prechádzke.“ (On a walk.)
 • Poobede (Afternoon): Lego zvieratká – zoo (Logo animals – zoo)
 • Kompetencie (Competences): osobnostné, komunikatívne, psychomotorické, sociálne (Personal, Communicative, Psychomotor, Social)

Utorok/Tuesday (18.9.2018) Hudobná výchova – vokálne činnosti/Music – vocal activities

 • Ciele (Target): Vytvoriť situáciu, v ktorej deti spievajú osvojené piesne. (Create situation, when children singing acquired songs.)
 • Aktivity (Activity): „Pesničky o vlakoch.“ (Songs about trains)
 • Poobede (Afternoon): Čítanie s rozprávkovej knihy (Reading from fairy tale book.)
 • Kompetencie (Competences): kognitivné, psychomotorické, komunikatívne (Cognitive, Psychomotor, Communicative)

Streda/Wednesday (19.9.2018) Výtvarná výchova – činnosti s tvarom na ploche/Art – activities with shape in space

 • Ciele(Target): Vytvoriť projekt detského ihriska – kolektívna práca. (Create children´s playground project – Collective work.)
 • Aktivity (Activity): Naše ihrisko (Our playground)
 • Poobede (Afternoon): Drevené korálky – navliekanie (Wooden beads – threading)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne, osobnostné (Psychomotor, Social, Personal)

Štvrtok/Thursday (20.9.2018) Jemná motorika/Fine motorics

 • Ciele (Target): Vhadzovanie drobných predmetov do papierových roliek. (Throw to small things to paper rolls.)
 • Aktivity (Activity): „Komíny“ (Chimneys)
 • Poobede (Afternoon): Drevený vláčik – spájanie častí. (Wooden train – joining parts.)
 • Kompetencie (Competences): osobnostné, komunikatívne, sociálne (Personal, Communicative, Social)

Piatok/Friday (21.9.2018) Sebaobslužné činnosti/Self-care activities

 • Ciele (Target): Trénovať sebaobsluhu v priestoroch škôlky (trieda, jedáleň, kúpeľňa, dvor...) – upratovanie, umývanie, obliekanie (Train self-care activities in kindergarten area - classroom, dining room, bath room, playground... – cleaning, washing, dressing up...)
 •  Aktivity (Activity): „Už som veľký škôlkar.“ (I´m a big kindergardener.)
 • Poobede (Afternoon): voľné hry (free games)
 • Kompetencie (Competences): sociálne, osobnostné, učebné (Social, Personal, Learning)