Týždenný plán

 
 

Učebné plány- Júl (SENIOR) / Study plans- July (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: Júl-July- Čas oddychu a dovoleniek- „Time for relax and vacation.“

Téma/Topic: 3.týždeň/3nd. Week (16.7 – .20.7. 2018) (Exotické zvieratá – Exotic animals)

Pondelok/Monday ( 16.7.2018) Slovenský jazyk ( Slovak languages ) 

 • Ciele (Target)Učiť sa názvy exotických zvierat ( Learn to names exotic animas) 
 • Aktivity (Activity):Cestujeme do Afriky ( We travel to the Africa) 
 • Poobede (Afternoon): plastelína ( play-doth)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne, učebné (Psychomotor, Social, Learning)

Utorok/Tuesday (17.7.2018) Výtvarná výchova ( Art) 

 • Ciele (Target)Výtvarná činnosť s farbou ( Art acivity with color) 
 • Aktivity (Activity)Safari 
 • Poobede (Afternoon): montessori aktivity 
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne, učebné (Psychomotor, Social, Learning)

Streda/Wednesday (18.7.2018) Hudobná výchova ( Music)

 • Ciele (Target):Učiť sa pieseň zvieratách ( Learn a song about animals)
 • Aktivity(Activity) Naša zem je guľatá 
 • Poobede (Afternoon): Grafomotorické cvičenia ( Grafomotorics exercise)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne, učebné (Psychomotor, Social, Learning)

Štvrtok/Thursday (19.7.2018) Človek a príroda ( Human snd nature)

 • Ciele (Target): Porovnávať podobnosti a rozdiely zvierat ( compare similarities and differences animals) 
 • Aktivity (Activity):) Na výlete v ZOO ( Trip to the ZOO )
 • Poobede (Afternoon): Pexeso
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne , učebné, komunikatívne (Comunication, Psychomotor, Social, Learning)

Piatok/Friday (20.7.2018) Telesná výchova ( Physical education) 

 • Ciele (Target): Napodobňovať pohyby a zvuky zvierat ( Repead moves and sounds animals) 
 • Aktivity (Activity):Obľúbené zviera ( My favourite animals) 
 • Poobede (Afternoon): Voľné hry ( Free games) 
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne , učebné, komunikatívne (Comunication, Psychomotor, Social, Learning)
 

Učebné plány- Júl (MIDDLE) / Study plans- July (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: Júl/ July– Čas oddychu a dovoleniek ,,Time for relax and holidays.“

Téma/Topic: 3.týždeň/3rd. Week (16.7. – 20.7.2018) Exotické zvieratá (Exotic animals)

Pondelok/Monday (16.7.2018) Prírodoveda - živočíchy (Scientology-- animals)

 • Ciele (Target): poznať zvieratá a pomenovať ich (to know animals and name them)
 • Aktivity (Activity):Exotické zvieratá (Exotic animals)
 • Poobede (Afternoon): zvukové pexeso (sound memory cards) 
 • Kompetencie (Competences):kognitívne, komunikatívne (Cognitive, Communicative)

Utorok/Tuesday (17.7.2018 ) Výtvarná výchova – činnosti s tvarom na ploche (Art – acťivities with shape on area)

 • Ciele (Target):lepiť cestoviny, vytvoriť novotvar (stick a pasta, make a new product)
 • Aktivity (Activity):Lev (Lion)
 • Poobede (Afternoon):pečiatky (stamps)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne (Psychomotor, Social) 

Streda/Wednesday (18.7.2018) Ľudské vlastnosti a emócie (Human qualities end emotions)

 • Ciele (Target): spolupracovať v skupinovej činnosti, nabádať deti k spolupráci (cooperate in group activity- encourage kids to cooperate)
 • Aktivity (Activity): ZOO 
 • Poobede (Afternoon): pobyt vonku (playing outside)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne (Psychomotor, Social)

Štvrtok/Thursday (19.7.2018) Hudobno- dramatické činnosti (Music- dramatic activities)

 • Ciele (Target): dramaticky stvárniť detskú pieseň (dramatically represent song)
 • Aktivity (Activity): Ide ide slon- Spievankovo 
 • Poobede (Afternoon): vkladačky (inserts) 
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, komunikatívne (Psychomotor, Communicative)

Piatok/Friday (20.7.2018) Hovorená reč – artikulácia a výslovnosť (Speech – articulation and pronunciation) 

 • Ciele (Target): udržať pozornosť pri čítaní rozprávky (try to pay attention during reading fairytale)
 • Aktivity (Activity): Rozprávka o zvieratkách (Fairytale about animals) 
 • Poobede (Afternoon): voľné hry (free games)
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, kognitívne, sociálne (Communicative, Cognitive, Social)
 

Učebné plány- Júl (JUNIOR) / Study plans- July (JUNIOR)

Trieda: Junior

Mesiac:Júl- Čas oddychu a dovoleniek . 

Téma/ Theme: 3.týždeň/3rd week (16.7. – 20.7.2018) Exotické zvieratá/ Exotic animals

Pondelok/ Monday (16.7.2018) Matematika/ Maths

 • Ciele/Goals: Porovnať skupiny obrázkov a určiť, kde je viac a kde menej alebo rovnako/ To compare groups of pictures and to specify less, more or equal numbers
 • Aktivity/Activities:„Zvieracie rodiny.“/ Animal family
 • Poobede/Afternoon:pobyt na ihrisku/ playground
 • Kompetencie/Competencies:osobnostné, sociálne, učebné/ personal, social, learning

Utorok/ Tuesday (17.7.2018) Hudobná výchova- hudobno-dramatické činnosti/Music-dramatical activities

 • Ciele/Goals: Vyjadriť charakter piesne prirodzeným, kultivovaným pohybom/To express song character by natural and cultivated movement 
 • Aktivity/ Activities: „Naša Zem je guľatá.“/ Our earth is circeled
 • Poobede/ Afternoon: modelovanie/ moulding
 • Kompetencie/Competencies:učebné,psychomotorické, komunikatívne/ learning, psychomotorical, communicative

Streda/Wednesday (18.7.2018) Praktické činnosti- užívateľské zručnosti/Practical activities

 • Ciele/Goals: Používať rôzne nástroje na tvorbu výrobku/ To use different kit for making a craft
 • Aktivity/Activities:„Zvierací kabátik.“/ „Animal saque“
 • Poobede/ Afternoon: lego Duplo/ lego Duplo
 • Kompetencie/ Competencies: psychomotorické, komunikatívne, osobnostné/ psychomotorical, communicative, personal

Štvrtok/ Thursday (19.7.2018) Jemná motorika/ Fine motor skills

 • Ciele/ Goals: Realizovať činnosti s použitým jemnej motoriky – manipulácia s materiálom, lepenie/ to implement activities with fine mtor skills using- manipulationwith material-, bonding
 • Aktivity/Activities:„Pestrofarebný papagáj.“/ „Fancy parrot“ 
 • Poobede/ Afternoon: skladačky/ folder
 • Kompetencie:psychomotorické, komunikatívne, kognitívne/ psychomotorical, communicative, kognitive

Piatok/Friday (20.7.2018) Prosociálna výchova/ Prosocial education

 • Ciele/Goals: Aktívne počúvať a reagovať na podnety učiteľky/ actively listen to nd react on teacher suggestions
 • Aktivity/Activities:„Som dobrý kamarát.“/ „I am a good friend“
 • Poobede/Afternoon:voľné hry/ free games
 • Kompetencie/ Competencies:sociálne, komunikatívne, osobnostné/ Social, communicative, personal