Týždenný plán

 
 

Učebné plány- december (SENIOR) / Study plans- December (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: December– December- Čas vianočný, čas sviatočný.- ,, Christmastime. ´´

Téma- Topic: 3.týždeň/ 3rd Week ( 17. 12.- 21. 12. 2018 ) – Vianoce- čas radosti a veselosti. ,, Merry and jolly Christmas. ´´

Kľúčové slová /Key words: Vianoce / Christmas, radosť / joy, veselosť / happiness, darčeky / presents, vianočný stromček ( Christmas tree, vianočné piesne / Christmas carols, anjel / angel

 

Pondelok/Monday ( 17.12. 2018 ) Workshop pre rozvoj matematickej a logickej gramotnosti. ( Workshop for development of mathematical and logical literacy. )

 • Ciele (Target): Rozvíjať matematickú a logickú gramotnosť prostredníctvom workshopu. ( To develope mathematical and logical literacy. )
 • Aktivita (Activity): Workshop v Inchebe. ( Workshop in Incheba. )
 • Poobede (Afternoon): Čo som sa naučil na workshope. ( What I have learnt on workshop. )
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne (Learning, Personal, Cognitive, Creative)

 

Utorok/Tuesday ( 18.12. 2018 ) Národné povedomie ( Cultural knowledge )

 • Ciele (Target: Zistiť ako sa sviatky zimy- Vianoce oslavujú v našej krajine, aké máme zvyky počas zimy, ktoré sviatky v zime slávime ( To learn how do we celebrate events in wintertime, what do we celebrate and how do we celebrate it )
 • Aktivita (Activity) : Koláž z obrázkov a fotografií o Vianociach. ( Collague of pictures and photos of Christmas. )
 • Poobede (Afternoon ): Ako slávime Vianoce. ( How we celebrate Christmas. )
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne (Learning, Personal, Cognitive, Creative)

 

Streda/Wednesday ( 19. 12. 2018 ) Hudobná výchova- vokálne činnosti ( Music- vocal activities )

 • Ciele (Target: Spievať piesne s Vianočnou tématikou v celom hlasovom rozsahu ( To sing Christmas songs in various music tones )
 • Aktivita (Activity) : Piesne: Snežik sa nám chumelí, Let it go, )...
 • Poobede (Afternoon ): Spev s hudobnými nástrojmi ( Singing with musical Instruments )
 • Kompetencie (Competences: Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Personal, Cognitive, Creative)

 

Štvrtok/Thursday ( 20. 12. 2018 ) Pracovná výchova- konštruovanie ( Work education- constructing )

 • Ciele (Target ): Naučiť sa využívať a spracovať materiály za účelom vyhotovenia vianočných ozdôb ( To learn how to use different materials to create Christmas decoration )
 • Aktivita (Activity): Ľadové gule a snehové vločky- výroba vianočných ozdôb ( Snowballs and snowflakes- making Christmas decoration )
 • Poobede (Afternoon): Výroba snehuliakov z vatových tampónov ( Creating snowmen from cotton pads )
 • Kompetencie (Competences): Psychomotorické, Sociálne (Psychomotor, Social), Učebné, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne (Learning, Personal, Cognitive, Creative )
 

Piatok/ Friday ( 21. 12. 2018 ) Jazyková výchova- rozvoj slovnej zásoby ( Speech- development of vocabulary )

 • Ciele (Target): Oboznámiť sa s ľudovými rozprávkami na tému Vianoc a zimy: Snehová kráľovná, Mrázik...( To learn more about folk fairytales based on topic of snow, ice :and Christmas :Snowqueen, Mrázik )
 • Aktivita (Activity): Čítajme si zimné rozprávky o Vianociach ( Let ´s read winter fairytales about Christmas )
 • Poobede (Afternoon): Ľadové kráľovstvo ( Frozen )
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne (Learning, Personal, Cognitive, Creative)
 

Učebné plány- december (MIDDLE) / Study plans- December (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: December/December – Čas vianočný, čas sviatočný. Christmas time, holiday time.

Téma/Topic: 3.týždeň/3rd. Week (17.12. – 21.12.2018) Vianoce - čas radosti a veselosti (Christmas – time of joy and hilarity.)

Kľúčové slová/Key words: Vianoce (Christmas), radosť (joy), darček (gift) , vianočný stromček (christmas tree), večera (dinner)

 

Pondelok/Monday (17.12.2018) Hovorená reč – artikulácia a výslovnosť (Speech – articulation and pronunciation)

 • Ciele (Target): udržať pozornosť pri počúvaní čítaného textu (paying attention while listening read text)
 • Aktivity (Activity): Vianočná rozprávka. (Christmas fairytale.)
 • Poobede (Afternoon): vkladačky (inserts)
 • Kompetencie (Competences):komunikatívne, psychomotorické (communicative, psychomotor)

 

Utorok/Tuesday (18.12.2018) Výtvarná výchova – činnosti s farbou (Art – activities with colour)

 • Ciele (Target): otláčať farbu (stamping colour)
 • Aktivity (Activity): Vianočné soby. (Christmas reindeers.)
 • Poobede (Afternoon): spievanie (singing)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, komunikatívne, sociálne (psychomotor, communicative, social)

 

Streda/Wednesday (19.12.2018) Matematika – logika (Math - logic)

 • Ciele (Target): vytvárať dvojice na základe logickej súvislosti (creating pairs based on logical context)
 • Aktivity (Activity): Vianočné pexeso. (Christmas memory cards.)
 • Poobede (Afternoon): autíčka (cars)
 • Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne (cognitive, social)

 

Štvrtok/Thursday (20.12.2018) Hudobná výchova – vokálne činnosti (Music – vocal activities)

 • Ciele (Target): spievať vianočné koledy (singing christmas carols)
 • Aktivity (Activity): Koledy (Carols)
 • Poobede (Afternoon): bábiky (dolls)
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, kognitívne, sociálne (communicative, cognitive, social)

 

Piatok/Friday (21.12.2018) Pracovná výchova – užívateľské zručnosti (Work education – user skills)

 • Ciele (Target): navliekať korálky (threading beads)
 • Aktivity (Activity): Farebné lízanky. (Christmas cane.)
 • Poobede (Afternoon): voľné hry (free games)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne (psychomotor, social)
 

Učebné plány- december (JUNIOR) / Study plans- December (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: December – Čas vianočný, čas sviatočný. /December – Christmas time, festive time.

Téma/Topic: 3.týždeň/3rd. Week (17.12. - 21.12.2018) Vianoce – čas radosti a veselosti. /Christmas – A time of joy.

Kľúčové slová/Key words: Vianoce/Christmas, radosť/joy, darček/gift, rodina/family, vianočný stromček/christmas tree.


Pondelok/Monday (17.12.2018) Hovorená reč – komunikačné konvencie/ Speech – communication conventions

 • Ciele (Target): Obohacovať slovnú zásobu a pokúsiť sa vyslovovať nové slová. (To enrich vocabulary and try to pronounce new words.)
 • Aktivity (Activity): „Slovná reťaz.“ (Word chain.)
 • Poobede (Afternoon): riekanky (Rhymes)
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, psychomotorické, kognitívne (Communicative, Psychomotor, Cognitive)
   

Utorok/Tuesday (18.12.2018) Hudobná výchova – percepčné činnosti/ Music – perception activities

 • Ciele(Target): Počúvať vianočné piesne a koledy. (To listen christmas song and carols.)
 • Aktivity (Activity): „Svieť nám stromček.“ „Tichá noc.“
 • Poobede (Afternoon): vkladačky (Inserts)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, kognitívne, sociálne (Psychomotor, Cognitive, Social)

 

Streda/Wednesday (19.12.2018) Výtvarná výchova – činnosti s tvarom na ploche/ Art – activities with shape on area.

 • Ciele (Target): Lepiť drobné časti papiera na farebnú predlohu. (To glue a little pieces of paper to the original.)
 • Aktivity (Activity): „Pod vianočný stromček, dostali sme darček.“ (Under the christmas tree we got a gift.)
 • Poobede (Afternoon): hry so zvieratkami (Games with animals.)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, komunikatívne (Psychomotor, Communicative)

 

Štvrtok/Thursday (20.12.2018) Hrubá motorika/ Gross motoric

 • Ciele(Target): Zdokonaľovať si chôdzu. (To improve walking.)
 • Aktivity (Activity): „Na prechádzke.“ (On a walk.)
 • Poobede (Afternoon): hry sa autami (Games with a cars.)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, kognitívne, sociálne (Psychomotor, Cognitive, Social)

 

Piatok/Friday (21.12.2018) Sebaobslužné činnosti/ Self-care activities

 • Ciele (Target): Upratať si hračky. (Clean up toys.)
 • Aktivity (Activity): „Vianočné upratovanie.“ (Christmas cleaning)
 • Poobede (Afternoon): voľné hry (Free games.)
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, osobnostné, psychomotorické (Communicative, Personal, Psychomotor)