Mesto povolaní / Bory Mall (Marec 2018)

 
 

Mesto povolaní / Bory Mall (Marec 2018)

 

Detské mesto povolaní, interaktívna výstava pod názvom „Čím chceš byť!“ je pre deti fiktívnym mestom, miestom kde si deti a mládež môžu pre nich prijateľným spôsobom/zážitkom vyskúšať vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest. Interaktívna výstava činností/povolaní a profesií je voľnočasovou aktivitou, ktorej cieľom okrem zmysluplného využitia voľného času detí a mládeže je aj edukačný rozmer: hravou formou priblížiť profesie/povolania, ktoré sú v mnohých prípadoch „tieňové“ – nie je ich vidieť a ani sa o nich veľa nerozpráva.

Napriek skutočnosti, že ide o fikciu – detské mesto povolaní má vlastný erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta a hymnu mesta.  Expozícia detského mesta z drevených domčekov(kójí), ktoré predstavujú činnosti v meste. S danými činnosťami a procesmi sa môžu návštevníci/deti a dospelí oboznámiť, vyskúšať si činnosti, ktoré otvárajú priestor pre lepšie pochopenie toho, čo sa v reálnom svete deje a najmä prečo a ako, s akým cieľom. To celé výrazne prispieva k vzájomnému pochopeniu toho, čo ľudia, dospelý robia – za čo dostávajú peniaze a aký to má význam pre ostatných. Dôležitým aspektom je vzájomné prepojenie činnosti, z ktorých niektoré sú kľúčové a teda zásadné pre fungovanie mesta/života ako takého a iné sú doplnkové, obohacujú život ako taký. No každá činnosť má svoje miesto v živote, každá činnosť má svoje miesto v detskom meste. Detské mesto povolaní vzniklo ako reakcia na život, ako reakcia na globalizáciu ako takú, zovšeobecňovanie či preferovanie niektorých činností ako výrazne významné na úkor menej lákavých činnosti, takých činností v živote, bez ktorých by komfort žitia nebol možný. Detské mesto povolaní je reakciou na pestrosť možností využitia voľného času záujmom o činnosti v rámci hobby či záujmov, ktoré môžu byť východiskom pre budúcu voľbu povolania detí/mládeže alebo aspoň zmysluplným využitím času, aby voľný čas nebol prázdnym časom.