Ochrana osobných údajov

 
 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

V priloženom dokumente sa dozviete:
O spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa s osobnými údajmi, právach dotknutej osoby a dalšie informácie
podľa § 19 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.POUČENIE Oprávnenej osoby (prevádzkovateľ/konateľ) 
 

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

Prevádzkovateľ:

City Baby Care, s.r.o..

Cyrila a Metoda 36, 900 29 Nová Dedinka

IČO: 46 216 626

Zast. MVDr. Martin Letko, Ing. Zuzana Saganová, konatelia

E-mail: info@citybabycare.sk

Tel. : +421 905 652 548

 

Zodpovedná osoba:

JUDr. Mária Sokolová

E-mail: judr.sokolovamaria@gmail.com

Tel.: +421 908 461 605

 

 

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa len na konkrétny vopred stanovený účel a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Spracovateľské činnosti/IS:

 

Personalistika a mzdy

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné právne predpisy.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: účtovnícka spoločnosť, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančný úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, súd a orgány činné v trestnom konaní, exekútor, iný oprávnený subjekt.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných právnych predpisov, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

 

Personalistika a mzdy, ak osobné údaje dotknutej osoby nie sú získané priamo od dotknutej osoby

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené je zabezpečenie plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa súvisiace s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobitné právne predpisy.

 

Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje o manželovi alebo manželke, deťoch zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje (príp. či je to verejné prístupný zdroj): zamestnanec prevádzkovateľa.

 

Účtovné doklady

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa, spracovanie účtovných dokladov

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov sú osobitné právne predpisy.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: účtovnícka spoločnosť, orgány kontroly a dozoru.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na spracovanie podľa osobitných právnych predpisov, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť údaje nebude možné naplniť účel spracúvania prevádzkovateľom.

 

 

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je evidencia klientov v rámci zmluvného a predzmluvného vzťahu s prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb starostlivosti o dieťa.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný/predzmluvný vzťah prevádzkovateľa a dotknutej osoby.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel a poskytnúť službu.

 

Splnomocnenie

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je splnomocnenie zákonnými zástupcami dieťaťa poverenú osobu na prevzatie dieťaťa zo zariadenia, identifikácia poverenej osoby.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je: pri osobných údajoch zákonných zástupcov a a dieťaťa je to zmluvný vzťah prevádzkovateľa a zákonného zástupcu.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel.

 

Splnomocnenie, ak osobné údaje dotknutej osoby nie sú získané priamo od dotknutej osoby

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je splnomocnenie zákonnými zástupcami dieťaťa poverenú osobu na prevzatie dieťaťa zo zariadenia, identifikácia poverenej osoby.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je: ochrana života a zdravia dieťaťa.

 

Kategórie dotknutých osobných údajov: meno, priezvisko, číslo OP poverenej osoby.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje (príp. či je to verejné prístupný zdroj): zákonní zástupcovia dieťaťa.

 

Fotografie a videá

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je propagačné a informačné účely, fotografovanie a vyhotovovanie videí aktivít a ich umiestnenie na webstránku prevádzkovateľa, facebookový a insatgramový profil, v tlačových médiách, v priestoroch zariadenia (nástenke...) vrátane menoslovia detí.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas.

 

Osobné údaje z informačného systému sa zverejňujú na webe prevádzkovateľa, facebooku, instagrame, tlačových médiách, v priestoroch zariadenia (nástenke...)

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytnutie osobných údajov zákonným zástupcom dieťaťa je požiadavkou, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu spracúvania, zákonný zástupca nie je povinný na tento účel poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a tento súhlas nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.

 

Vyhlásenia

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je spracovanie vyhlásení, potvrdení zákonných zástupcov o bezinfekčnosti, všeobecne o vyhovujúcom/nevyhovujúcom zdravotnom stave, o zodpovednosti za prípadne ochorenie dieťaťa vyplývajúce z povinného nezaočkovania, o nezávadnosti prinesenej stravy a pod.

Právny základ spracúvania osobných údajov je: ochrana života, zdravia detí.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na ochranu života a zdravia detí prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel.

 

Marketing

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je poskytovanie informácií o novinkách, akciách, súťažiach, produktoch, analýza spokojnosti klientov a pod.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu spracúvania, dotknutá osoba nie je povinná na tento účel poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a tento súhlas nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.

 

Krúžky

 

 

Pri tejto spracovateľskej činnosti/IS spoločnosť City Baby Care, s.r.o. vystupuje ako Sprostredkovateľ.

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je služba sprostredkovania jednotlivých krúžkov (Plavecká akadémia, Môj krúžok....) pre deti, vyplnenie prihlášky pre obchodného partnera.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný vzťah.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: obchodní partneri- prevádzkovatelia jednotlivých krúžkov na základe osobitnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel a poskytnúť službu.

Stav prihlásených detí

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je evidencia klientov za účelom informovania garanta zariadenia o aktuálnom stave prihlásených detí.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas zákonného zástupcu.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: Implementačná agentúra Ministerstva práce.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu spracúvania, dotknutá osoba nie je povinná na tento účel poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a tento súhlas nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.

 

Rozvíjanie a tvorba reči

 

Pri tejto spracovateľskej činnosti/IS spoločnosť City Baby Care, s.r.o. vystupuje ako Sprostredkovateľ.

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je služba sprostredkovania služieb Centra rozvoja reči.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný vzťah.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

Identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu: obchodný partner- Centrum rozvoja reči, n.o. na základe osobitnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy, v prípade ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť osobné údaje nebude možné naplniť účel a poskytnúť službu.

Registrácia na webe

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje v poskytnutom rozsahu určené je registrácia a následné prihlásenie sa do konta užívateľa na webe prevádzkovateľa.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas.

 

Doba uchovávania osobných údajov, alebo informácia o kritériách jej určenia: od získania po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu spracúvania, dotknutá osoba nie je povinná na tento účel poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov a tento súhlas nie je podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

Dotknutá osoba spracovaním jej osobných údajov má tieto práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Aktualizované dňa 25.5.2018