Týždenný plán

 
 

Učebné plány- marec (SENIOR) / Study plans- March (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: Marec/March

Téma/Topic: 2. týždeň/2nd week (09.03. - 13.03.2020) Prírodné javy - svetlo, tieň, pohyb, zvuk./ Natural phenomena - light, shadow, movement, sound.

Kľúčové slová/Key words:  svetlo/light, tieň/shadow, pohyb/movement, zvuk/sound, zmeny/changes, príroda/nature

 

Pondelok/Monday (09.03.2020) Prosociálna výchova/ Prosocial education

Ciele (Target): Aktívne počúvať a zapájať sa do rozhovoru s rovesníkmi./ Actively listening and engaging in conversations with classmates.

Aktivity (Activity): Knižná beseda/ Story telling

Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games

Kompetencie (Competences):sociálne, učebné, komunikatívne/social, learning, communicative

 

Utorok/Tuesday (10.03.2020) Prosociálna výchova - hry so svetlom/ Prosocial education – games with light and shadow

Ciele (Target):Priblížiť sa téme cez sociálne hry venované týždennej problematike./  To understand weekly topic more through educational social games.

Aktivity (Activity): Tieňohra, svetlohra/ Games with light and shadow

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Streda/Wednesday (11.03.2020) Výtvarná výchova - vnímanie umeleckých diel/ Art – understanding of artwork

Ciele (Target): Naučiť sa vnímať umelecké diela a hľadať v nich prvky k téme./ To understand weekly topic through artwork.

Aktivity (Activity): Maliari svetla a tmy/ Artists of light and shadow

Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games

Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne/ psychomotor, social

 

Štvrtok/Thursday( 12.03.2020) Pohyb a telesná zdatnosť - plávanie/ P. E.- swimming

Cieľ (Target): Rozvíjať psychomotorické schopnosti u dieťaťa./ To developee psychomotor skills of a child.

Aktivity (Activity): Plávanie/ Swimming

Poobede (Afternoon): čítanie/ reading

Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne/ communicative, social

 

Piatok/Friday(13.03.2020) Hudobná výchova - zvukohry/ Music – sound games

Ciele (Target): Rozvíjať schopnosti vnímania zvukov a hudby./ To develope skills of understanding of sounds and music.

Aktivity (Activity): Naslúchaj zvukom a hudbe./ Listen to sounds and music.

Poobede (Afternoon): divadielko/ theater

Kompetencie (Competences): učebné, psychomotorické, sociálne/ learning, psychomotor, social

 

Učebné plány- marec (MIDDLE) / Study plans- March (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: Marec/March

Téma/Topic: 2. týždeň/2nd week (09.03. - 13.03.2020) Prírodné javy – svetlo, tieň, pohyb, zvuk./ Natural phenomena – light, shadow, movement, sound. 

Kľúčové slová/Key words: tieň/shadow, svetlo/light, prírodné javy/natural phenomena, zvuk/sound, pohyb/motion

 

Pondelok/Monday (09.03.2020) Prosociálna výchova/ Prosocial education

Ciele (Target): Aktívne počúvať a zapájať sa do rozhovoru s rovesníkmi./ Actively listening and engaging in conversations with classmates.

Aktivity (Activity): Knižná beseda/ Story telling

Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games

Kompetencie (Competences): sociálne, učebné, komunikatívne/ social, learning, communicative

 

Utorok/Tuesday (10.03.2020) Hudobná výchova –percepčné činnosti/ Music – perception activities

Ciele (Target): Sluchovou analýzou identifikovať zdroj zvuku./ By sound analysis identify the source of the sound.

Aktivity (Activity): Čo to počujem?/ What am I hearing?

Poobede (Afternoon): divadielko/ theater

Kompetencie (Competences):učebné, psychomotorické, sociálne/ learning, psychomotor, social

 

Streda/Wednesday (11.03.2020) Prírodoveda – prírodné javy/ Scientology – naural phenomena

Ciele (Target): Imitovať spôsob pohybu jednotlivých predmetov./ To imitate the movement of individual objects.

Aktivity (Activity):Pohyb predmetov/ Movement of objects

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Štvrtok/Thursday (12.03.2020) Matematika – geometria a meranie/ Math – geometry and measuring

Cieľ (Target):Pozorovaním tieňov poznávať a určovať pojmy ako menší - väčší./ By observing shadows to recognize and determine concepts as smaller-larger.

Aktivity (Activity): Môj tieň/ My shadow

 Poobede (Afternoon): čítanie/ reading

Kompetencie (Competences): učebné, psychomotorické, kognitívne/ cognitive, psychomotor, cognitive

 

Piatok/Friday (13.03.2020) Hovorená reč – komunikačné konvencie/ Language and communication – communication conventios

Ciele (Target): Identifikovať jednotlivé tiene v príbehu a na základe logickej súvislosti vytvoriť správnu dvojicu./ Identify the individual shadows in the story and create the right pair based on the logical context.

Aktivity (Activity): Tieňové divadielko/ Shadow theater

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, komunikatívne/ cognitive, social, communicative

 

Učebné plány- marec (JUNIOR) / Study plans- March (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: Marec/March

Téma/Topic: 2. týždeň/2nd week (09.03. - 13.03.2020) Prírodné javy - svetlo, tieň, pohyb, zvuk./

Natural phenomena - light, shadow, movement, sound.

 Kľúčové slová/Key words:   teplo/heat, horenie/burn, tieň/shadow, sila/strength, topenie/to melt, tuhnutie/solidify

 

Pondelok/Monday (09.03.2020) Hovorená reč – artikulácia a výslovnosť/ Speech – articulation and pronunciation

Ciele (Target): Naučiť sa nové pojmy a slová týkajúce sa týždennej témy, rozšíriť slovnú zásobu./ To learn new terms and words, to extand vocabulary.

Aktivity (Activity): Prírodné javy okolo nás/ Natural phenomena around  us

Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games

Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne/ psychomotor, social

 

Utorok/Tuesday (10.03.2020) Výtvarná výchova - činnosti s tvarom na ploche/ Art – activities with shape on area

Ciele (Target): Vytvoriť obrázok za použitia rozličných umeleckých techník a materiálov./ To make a picture using different art techniques and materials.

Aktivity (Activity):  „Tieň“ – lepenie/ „Shadow“ - bonding

Poobede (Afternoon): divadielko/ theater

Kompetencie (Competences): učebné, psychomotorické, sociálne/ learning, psychomotor, social

 

Streda/Wednesday (11.03.2020) Matematika – logika/ Math - logic

Ciele (Target): Vedieť správne priradiť typ javu k objektu./ To be able to match different kinds of events to an object.

Aktivity (Activity): Logická hra o prírodných javoch/ Logic game about natural events

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Štvrtok/Thursday (12.03.2020) Seba obslužné činnosti/  Self-care activities 

Cieľ (Target): Osvojiť si základné seba obslužné činnosti./ Acquire  basic self-service activities.

Aktivity (Activity): Oblečenie s gombíkmi, so zipsom/ Clothes with button and

with zipper

 Poobede (Afternoon): čítanie/ reading

Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne/ communicative, social

 

Piatok/Friday (13.03.2020) Hudobná výchova – vokálne činnosti/ Music – vocal activities 

Ciele (Target): Naučiť sa nové detské pesničky o prírode./ To learn new songs for children  about  nature.

Aktivity (Activity): Detské piesne:  Sniežik sa nám chumelí, Slniečko sa zobudilo... /  Songs for children about nature...

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor