Týždenný plán

 
 

Učebné plány- október (SENIOR) / Study plans- October (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month:  Október/ October

Téma/ Topic: 3.týždeň/ 3rd week  (14.10.-18.10.2019) Les - stromy, huby, plody./ Forest - trees, mushrooms, crops.

Kľúčové slová/ Key words: les/ forrest, huby/ mushrooms, plody/ crops, šiška/ pinecone, orechy/ nuts, tráva/ grass, rastliny/ plants, lesné ovocie/ forest fruit

 

Pondelok/Monday (14.10.2019) Hovorená reč - artikulácia a výslovnosť/ Speech - articulation and pronounciation

 • Ciele (Target): Predstaviť deťom tému týždňa cez krátke básničky o lese, hubách a plodoch./ To introduce weekly topic to children through short poems about forest.
 • Aktivita (Activity): Detské básne o lese/ Short poems about forest
 • Poobede (Afternoon): tvorivé dielničky, aerobik/ creative workshops, aerobic
 • Kompetencie (Competences): sociálne, osobnostné, kognitívne/ social, personal, cognitive

 

Utorok/Tuesday (15.10.2019) Prosociálna výchova - čoho sa (ne)báť v lese?/ Prosocial education- What to not be afraid of in forest?

 • Ciele (Target): Priblížiť deťom danú tému cez návštevu lesa spojenú s edukačným výkladom odborníka./ To bring weekly topic closer to children by educational walk in forest.
 • Aktivita (Activity): Čoho sa (ne)báť v lese?/ What to not be afraid of in forest?
 • Poobede (Afternoon ): poobedné cvičenie/ afternoon exercise
 • Kompetencie (Competences): učebné, osobnostné, kognitívne/ learning, personal, cognitive

 

Streda/Wednesday (16.10.2019) Prírodoveda - rastliny/ Science - plants

 • Ciele (Target): Vedieť pracovať s detskou encyklopédiou a hľadať v nej informácie podľa pokynov pedagóga./ To be able to work with encyclopedia for children and to search for informations due to tasks given by a teacher.
 • Aktivita (Activity): Detská encyklopédia o prírode - stromy, huby, plody/ Encyclopedia for children- trees, mushrooms, crops
 • Poobede (Afternoon ): logické hry, hudobno-tanečný krúžok/ logical games, music-dance club
 • Kompetencie (Competences): učebné, osobnostné, kognitívne, kreatívne/ learning, personal, cognitive, creative

 

Štvrtok/Thursday (17.10.2019) Výtvarná výchova - činnosti s tvarom na ploche/ Art - activities with shape on area

 • Ciele (Target): Pracovať s tvarom na ploche za účelom vytvorenia umeleckého diela./ To work with shape on area with goal to make nice artwork.
 • Aktivita (Activity): Huby zo šošovice a fazule/ Mushrooms made out of lentilss and beans
 • Poobede (Afternoon): stavebnice/ box of bricks
 • Kompetencie (Competences): kreatívne, učebnéosobnostné, kognitívne/ learning, personal, cognitive, creative

 

Piatok/ Friday (18.10.2019) Hudobná výchova - rytmické činnosti/ Music - rythm activities

 • Ciele (Target): Precvičovať rytmus cez rytmické cvičenia./ To practice rythm through rythmic activities.
 • Aktivita (Activity): Rytmické piesne o lese/ Rythmic songs about forest
 • Poobede (Afternoon): divadielko/ theater
 • Kompetencie (Competences): sociálne, osobnostné, kognitívne/ social, personal, cognitive 
 

Učebné plány- október (MIDDLE) / Study plans- October (MIDDLE)

Trieda/ Class: Middle

Mesiac/ Month:Október/ October

Téma/ Topic: 3.týždeň/ 3rd week (14.10. – 18.10.2019) Les - stromy, huby, plody./ Forest - trees, mushrooms, crops.

Kľúčové slová/ Key words: les/ forest, hríb/ mushroom, plod/ fruit, zvieratá/ animal, gaštan/ chestnut, šiška/ cone

 

Pondelok/Monday (14.10.2019) Matematika – logika/ Math - logic

 • Ciele (Target): Vytvoriť obrázok na základe predlohy./ Create image based on logical context. 
 • Aktivity (Activity): Gaštany/ Chestnut
 • Poobede (Afternoon): tvorivé dielničky/ creative workshops
 • Kompetencie (Competences): sociálne, kognitívne, psychomotorické, učebné/ social, cognitive, psychomotor, learning

 

Utorok/Tuesday (15.10.2019) Prírodoveda  – zvieratá/ Nature - animals

 • Ciele (Target): Spoznať les počas edukácie v ňom./ Know to forest during the education in it.
 • Aktivity (Activity): Čoho sa báť (nebáť) v lese?/ What to be afraid in forest?
 • Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne, osobnostné, kognitívne/ communicative, social, personal, cognitive

 

Streda/Wednesday (16.10.2019) Pohyb a telesná zdatnosť/ Movement and physical fitness

 • Ciele (Target): Zbierať huby a určiť či sú jedlé alebo nejedlé./ Collect mushrooms and determine edible or inedible mushrooms.
 • Aktivity (Activity): Hubári/ Pickers
 • Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games
 • Kompetencie (Competences): sociálne, učebné, psychomotorické/ social, learning, psychomotor

 

Štvrtok/Thursday (17.10.2019) Pracovná výchova – materiály a ich vlastnosti/ Work education – materials and their features

 • Ciele (Target): Odtlačiť jesenné plody do slaného cesta./ Squeeze the autumns fruits into the salt dough.
 • Aktivity (Activity): Chodníček/ Footpath
 • Poobede (Afternoon): stavebnice/ box of bricks
 • Kompetencie (Competences): sociálne, psychomotorické, osobnostné/ social, psychomotor, personal

 

Piatok/Friday (18.10.2019) Výtvarná výchova – činnosti s tvarom na ploche/ Art – activities with shape on area

 • Ciele (Target): Vytvoriť ježka pomocou rôznych materiálov./ Create a hedgehog using different materials.
 • Aktivity (Activity): Farební ježkovia/ Colorful hedgehogs
 • Poobede (Afternoon): divadielko/ theater
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, osobnostné/ psychomotor, personal

 

 

Učebné plány- október (JUNIOR) / Study plans- October (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: Október/ October

Téma/Topic: 3.týždeň/ 3rd week  (14.10.2019 – 18.10.2019) Les - stromy, huby, plody./ Forest - trees, mushrooms, crops.

Kľúčové slová/ Key words: les/ forest, strom/ tree, hríb/mushroom, lesné plody/ berries

 

Pondelok/Monday (14.10.2019) Prosociálna výchova/ Prosocial eduction

 • Ciele (Target): Viesť s deťmi rozhovor o prírode, v ktorej sa hlavné postavy pohybujú./ Have a conversation with children about the nature in which the main characters move.
 • Aktivita (Activity): Rozprávka - „O Janovi a Marienke.“/ Fairy tale - „O Jankovi a Marienke.“
 • Poobede (Afternoon): tvorivé dielničky/ creative workshops
 • Kompetencie (Competences): komunikatívne, kognitívne, sociálne/ communicative, cognitive, social

 

Utorok/Tuesday (15.10.2019) Prírodoveda - rastliny/ Scientology - plants

 • Ciele (Target): Pokúsiť sa vysvetliť deťom základné pojmy témy týždňa./ Try to explain to children the basic concepts of the topic of the week.
 • Aktivita (Activity): Les a jeho tajomstvá/ The forest and its secrets
 • Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise
 • Kompetencie (Competences): učebné, kognitívne/ learning, cognitive

 

Streda/Wednesday (16.10.2019) Výtvarná výchova – činnosti s tvorom na ploche/ Art - activities with shape on area

 • Ciele (Target): Lepiť listy v kombinácii s novinovým papierom a dotvoriť výtvarnú prácu farbou./ Glue leafs in combination with newsprint and finish the artwork with color.
 • Aktivita (Activity): Muchotrávka/ Toadstool
 • Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games
 • Kompetencie (Competences): osobnostné, psychomotorické/ personal, psychomotor

 

Štvrok/Thursday (17.10.2019) Jemná motorika/ Fine motorics

 • Ciele (Target): Precvičovať pinzetový úchop./ To practice tweezers.
 • Aktivita (Activity): Zmyslová hra/ Sensory play
 • Poobede (Afternoon): stavebnice/ box of bricks
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, osobnostné/ psychomotorical, personal

 

Piatok/Friday (18.10.2019) Užívateľské zručnosti/ User skills

 • Ciele (Target): Vytvoriť s pomocou pedagóga 3D model lesa./ Create a 3D forest model with the help of a pedagogue.
 • Aktivita (Activity): Lesná škôlka/ Forest nursery
 • Poobede (Afternoon): divadielko/ theater
 • Kompetencie (Competences):  učebné, psychomotorické/ learning, psychomotorical