Týždenný plán

 
 

Učebné plány- január (SENIOR) / Study plans- January (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: Január/January

Téma/Topic: 3.týždeň/ 3rd week (13.01 - 17.01.2020) Zimné športy./ Winter sports.

Kľúčové slová/Key words: šport/sport, hokej/hockey, lyžovanie/skiing, korčuľovanie na ľade/ice skating, sane/sleigh

 

Pondelok/Monday (13.01.2020) Hovorená reč - komunikačné konvencie/ Speech – communication conventions

Ciele (Target): Predstaviť deťom tému týždňa prostredníctvom kladením cielených otázok a obrázkovej prílohy./ To introduce weekly topic to children by asking questions and showing pictures.

Aktivity (Activity): Zimné športy- powerpointová prezentácia/ Winter sports – powerpoint presentation

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Utorok/Tuesday (14.01.2020) Prosociálna výchova - kolektívna hra/ Prosocial education - team game

Ciele (Target): Byť schopný mimicky a pohybovo odprezentovať zimný šport v rámci kolektívnej hry./ To be able to show and imitate any winter sport by using gestures and moves, team game.

Aktivity (Activity):Uhádni, aký zimný šport ukazujem?/ Guess what winter sport I am showing?

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne,sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Streda/Wednesday (15.01.2020) Matematika - logika/ Maths - logic

Ciele (Target):Vedieť správne priradiť predmet k aktivite./ To be able to match certain object to certain activity.

Aktivity (Activity): Športové pamäťové karty/ Sport memory cards

Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games

Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne/ psychomotor, social

 

Štvrtok/Thursday (16.01.2020) Výtvarná výchova - spontánny výtvarný prejav/ Art – spontaneous drawing

Cieľ (Target): Byť schopný výtvarne sa vyjadriť podľa vlastných predstáv za účelom vyhotovenia výtvarného diela./ To be able to express your self through art and art activities.

Aktivity (Activity): Zima športy - plagát/ Winter sports - poster

Poobede (Afternoon): čítanie/ reading

Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne/ communicative, social

 

Piatok/Friday (17.01.2020) Hudobná výchova - hudobno-pohybové činnosti/ Music - music and motion activities

Ciele (Target): Vedieť pohybovo a hudobne zvládnuť tematickú pieseň./ To be able to promote song about winter sport.

Aktivity (Activity): Miro Jaroš – „Zima na saniach“/ Miro Jaroš – „Winter on sleighs“

Poobede (Afternoon): divadielko/ theater

Kompetencie (Competences): učebné, psychomotorické, sociálne/ learning, psychomotor, social

 

Učebné plány- január (MIDDLE) / Study plans- January (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: Január/January

Téma/Topic: 3.týždeň/ 3rd week (13.01.– 17.01.2020) Zimné športy./ Winter sports.

Kľúčové slová/Key words: krasokorčuľovanie/figure skating, hokej/hockey,  sánkovanie/sleighing, korčuľa/ ice skate, lyžovanie/skiing, zimná olypmiáda/Winter Olympics

 

Pondelok/Monday (13.01.2020) Matematika - logika/ Math - logic

Ciele (Target): Vytvárať dvojice na základe logickej súvislosti./ Create pairs based on a logical context.

Aktivity (Activity): Zimné športy/ Winter sports

Poobede (Afternoon): puzzle/ puzzle

Kompetencie (Competences): učebné, kognitívne, komunikatívne/ learning, kognitive, communicative

 

Utorok/Tuesday (14.01.2020) Hudobná výchova – hudobno-pohybové činnosti/ Music – music-motion activities

Ciele (Target): Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácií podľa hudby./ To apply acquired skills in movement improvisation according to music.

Aktivity (Activity): Športová hymna/ Sports anthem

Poobede (Afternoon): vkladačky/ inserts

Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne, psychomotorické/ communicative, social, psychomotor

 

Streda/Wednesday (15.01.2020Pohyb a telesná zdatnosť/ Movement and physical fitness

Ciele (Target):Zdokonaľovať základné lokomočné pohyby./ Improve basic locomotion movements. 

Aktivity (Activity):Zimná olympiáda / Winter Olympics

Poobede (Afternoon):tvorivé aktivity/ creative activities

Kompetencie (Competences): sociálne, psychomotorické, komunikatívne/ social, psychomotor, communicative

 

Štvrtok/Thursday (16.01.2020) Užívateľské zručnosti/ User skills

Ciele (Target): Rozvíjať pinzetový úchop a jemnú motoriku rúk./ Develop tweezers grip and fine motor skills.

Aktivity (Activity): Korčuľa/ Ice skate

Poobede (Afternoon): tancovanie/ dancing

Kompetencie (Competences): psychomotorické, učebné/ psychomotor, learning

 

Piatok/Friday (17.01. 2020) Grafomotorika / Graphomotor

Ciele (Target): Správne používať grafický nástroj v dominantnej ruke a regulovať tlak ruky na podložku pri krúživom pohybe./  Correctly use the graphical tool in the dominant hand and regulate the hand pressure on the pad in a circular motion.

Aktivity (Activity): Na ľade/ On ice

Poobede (Afternoon): čítanie knižky/ reading book

Kompetencie (Competences): kognitívne, psychomotorické, komunikatívne/ social, psychomotor, communicative

 

Učebné plány- december (JUNIOR) / Study plans- December (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: Január/ January

Téma/Topic: 3. týždeň/ 3rd week (13.01 - 17.01.2020) Zimné športy./ Winter sports.

Kľúčové slová/Keywords: šport/sport, hokej/hockey, lyžovanie/skiing, korčuľovanie na ľade/ice skating, sane/sleigh

 

Pondelok/Monday (13.01.2020) Hovorená reč - slovná zásoba/ Speech - vocabulary

Ciele (Target): Predstaviť deťom tému týždňa cez obrázky./ To introduce weekly topic to children through pictures.

Aktivity (Activity): Zimné športy - obrázky/ Winter sports - pictures

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Utorok/Tuesday(14.01.2020) Pohyb a telesná zdatnosť/ Movement and physical activities

Ciele (Target):Predstaviť deťom zimné športy cez pohybové aktivity./ To introduce weekly topic to children through motion games.

Aktivity (Activity): Takto sa lyžuje, korčuľuje, sánkuje.../ This is how we use skiis, ice skates, sleighs...

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne,sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Streda/Wednesday (15.01.2020) Výtvarná výchova - činnosti s tvarom na ploche/ Art – activities with shape on area

Ciele (Target): Vedieť zhotoviť výtvarné dielo podľa usmerňovania pedagóga./ To be able to create artwork due to instructions of a teacher.

Aktivity (Activity): Veselé korčuľky/ Funny ice skates

Poobede (Afternoon): logické hry/ logical games

Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne/ psychomotor, social

 

Štvrtok/Thursday (16.01.2020) Jemná motorika/ Fine motorics

Cieľ (Target): Zdokonaliť sa v jemnej motorike prostredníctvom ľahkých cvičení./ To improve in fine motor skills by doing easy practices.

Aktivity (Activity): Zimné športy - hry na jemnú motoriku/ Winter sport - fine motor skills in practice

Poobede (Afternoon): čítanie/ reading

Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne/ communicative, social

 

Piatok/Friday (17.01. 2020) Hudobná výchova - hudobno-pohybové činnosti/ Music – music-motion activities

Ciele (Target): Vedieť pohybovo a hudobne zvládnuť tematickú pieseň./ To be able to promote song about winter sport.

Aktivity (Activity): Spievankovo – „Budeže to sánkovačka“/  Spievankovo – „Letś have fun on sleighs“

Poobede (Afternoon): divadielko/ theater

Kompetencie (Competences): učebné,psychomotorické, sociálne/ learning, psychomotor, social