Týždenný plán

 
 

Učebné plány- apríl (SENIOR) / Study plans- April (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

shutterstock_59221627Mesiac/Month:  Apríl– April-  Vôňa jari.-  The smell of Spring.

Téma- Topic:  4.týždeň/ 4th Week ( 22. 4.- 26.4. 2019 ) – Deň Zeme – ochrana prírody. (Day of Earth – Saving nature.)

Kľúčové slová /Key words: deň / Day, Zem / Earth, príroda / nature, zachrániť / to save, recyklovať / to recycle, použiť znova/ to reuse, ľudia / people

 

Pondelok/Monday ( 22 . 4. 2019 ) Štátny sviatok.  /State holiday.

 

Utorok/Tuesday ( 23. 4. 2019 ) Hovorená reč – komunikačné konvencie /Speech communication conventions

 • Ciele (Target): Priblížiť deťom tému Dňa Zeme a zistiť prostredníctvom otázok, čo vedia o danej téme, diskutovať a dozvedieť sa viac o ochrane prírody a našej Zeme. (To introduce weekly topic to children by asking questions about our Earth and nature. )
 • Aktivita (Activity):  Tímová práca – plagát na tému Deň Zeme. (Team work – poster – Day of Earth )
 • Poobede (Afternoon): Edukačné video. ( Educational video. )
 • Kompetencie (Competences): Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Personal, Cognitive, Creative)

 

Streda/Wednesday ( 24. 4. 2019 ) Výtvarná výchova- medzizmyslové vnímanie / Art-synesthetic perception

 • Ciele (Target):  Poukázať na problematiku znečisťovania našej Zeme cez obrázky z oblasti ekológie za účelom bližšieho pochopenia témy. (To show harming of nature through pictures from different ecological area. )
 • Aktivita (Activity): Ja – Zem a to čo ma trápi - fotodokumentácia. (I´m Earth and this is what harms me - pictures. )
 • Poobede (Afternoon):  Skladanie obrázkov - puzzle. (Picture puzzle.)
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne (  Learning, Personal, Cognitive, Creative)

 

Štvrtok/Thursday ( 25. 4. 2019 ) Pohyb a telesná zdatnosť- plávanie. / Movement and physicalfitness- swimming. )

 • Ciele (Target): Učiť sa nové plavecké techniky a štýly. ( To learn new swimming techniques and styles. )
 • Aktivita (Activity):  Plávanie. ( Swimming. )
 • Poobede (Afternoon ): Fľaškový basketbal. (Bottle basketball.)
 • Kompetencie (Competences):  Kognitívne, Psychomotorické, Sociálne ( Cognitive, Psychomotor, Social)

 

Piatok/ Friday  ( 26. 4. 2019 ) Matematika - logika  /Maths - logic

 • Ciele (Target):  Vedieť správne roztriediť  odpad do kontajnerov podľa ich funkcie. ( To be able to put garbage to certain garbage bin. )
 • Aktivita (Activity): Poďme triediť s našimi štyrmi kamarátmi kontajnermi. ( Let´s select garbage with our four friends – garbage bins. )
 • Poobede (Afternoon): Hra na upratovačov. (Little cleaners. )
 • Kompetencie (Competences): Psychomotorické, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne  ( Pychomotor,  Personal, Cognitive, Creative)
 

Učebné plány- apríl (MIDDLE) / Study plans- April (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month:  Apríl/April – Vôňa jari „Scent of Spring“

Téma/Topic: 4.týždeň/4th. Week (22.4 – 26.4.2019) Deň Zeme – ochrana prírody (Earth day – nature protecting)

Kľúčové slová/Key words: Zem (Earth), príroda (nature), deň Zeme (Earth day), ochrana prírody (nature protecting), smeti (rubbish), papier (paper), plast (plastic), sklo (glass)

 

Pondelok/Monday (22.4.2019) Štátny sviatok (National holiday)

 

Utorok/Tuesday (23.4.2019) Matematika – Logika (Math – Logic)

 • Ciele (Target): Rozhodnúť, čo patrí a čo nepatrí do smetí. (Decide what belong to rubbish and what doesn´t belong to rubbish.)
 • Aktivity (Activity): Čo kam patrí? (Where does it belong?)
 • Poobede (Afternoon): spoločné spievanie a tancovanie (together singing and dancing)
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, kognitívne  (psychomotor, cognitive)

 

Streda/Wednesday (24.4.2019) Výtvarná výchova – činnosti s farbou (Art – activities with colour)

 • Ciele (Target): Vytvoriť si Zem pomocou miešania farieb. (Create Earth by color mixing.)
 • Aktivity (Activity): Zem (Earth)
 • Poobede (Afternoon): omaľovánky (colour books)
 • Kompetencie (Competences):  kognitívne, sociálne, psychomotorické  (cognitive, social, psychomotor)

 

Štvrtok/Thursday (25.4.2019) Užívateľské zručnosti (User skills)

 • Ciele (Target): Vytvoriť korunku pomocou lepenia. (Create crown by gluing.)
 • Aktivity (Activity): Naše prírodné korunky (Our nature crown)
 • Poobede (Afternoon): Lego
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne (psychomotor, social)

 

Piatok/Friday (26.4.2019) Grafomotorika (Graphomotor)

 • Ciele (Target): Nájsť správnu cestu domov. (Find the right way to home.)
 • Aktivity (Activity): Mravčeky (Ants)
 • Poobede (Afternoon): voľné hry (free games)
 • Kompetencie (Competences): učebné, sociálne, psychomotor (learning, social, psychomotor)
 

Učebné plány- apríl (JUNIOR) / Study plans- April (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month:  Apríl – Vôňa jari.  / April- The smell of spring.

Téma/Topic: 4.týždeň/4th. Week (22.4. – 26.4.2019) Deň Zeme- ochrana prírody./ Day of Earth - saving nature.

Kľúčové slová/Key words: Zem/ Earth, plast/ plastic, papier/ paper, sklo/ glass, odpadky/ trash, príroda/ nature, triedenie/ sorting

 

Pondelok/Monday (22.4.2019) Štátny sviatok- State holiday

 

Utorok/Tuesday (23.4.2019) Prosociálna výchova/ Prosocial education

 • Ciele(Target): zbierať odpadky v okolí škôlky / to reap trash around the kindergarden
 • Aktivity (Activity): Čisté okolie. / Clean surroundings.
 • Poobede (Afternoon): omaľovánky / colory book
 • Kompetencie (Competences):  sociálne, psychomotorické, osobnostné (social, psychomotor, personal)

 

Streda/Wednesday (24.4.2019) Výtvarná výchova- činnosti s tvarom na ploche/ Art- activities with shape on area

 • Ciele(Target): roztriediť odpadky podľa druhov - skupinová aktivita/
 • Aktivity (Activity): Triedenie je zábava. / Sorting is fun .
 • Poobede (Afternoon): vlaky / trains
 • Kompetencie (Competences): kognitívne, učebné (cognitive, learn)

 

Štvrtok/Thursday  (25.4.2019) Hovorená reč- komunikačné konvencie/ Speech-communication conventions

 • Ciele (Target): naučiť sa nové poznatky z edukačného videa / to learn knowledge from educational video
 • Aktivity (Activity): „Ako si zvieratká čistili les.“- rozprávka / fairytale
 • Poobede (Afternoon): kocky/ blocks
 • Kompetencie (Competences): učebné, sociálne (learn, social)


Piatok/Friday (26.4.2019) Jemná motorika / Fine motorics

 • Ciele (Target): vytvoriť húsenicu zo zvyškového materiálu- z vrchnákov z fliaš/ to create a caterpillar from residual material- lid from bottle
 • Aktivity (Activity): húsenica / caterpillar
 • Poobede (Afternoon): voľné hry / free games
 • Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne, osobnostné (psychomotor, social, personal)