Týždenný plán

 
 

Učebné plány- jún (SENIOR) / Study plans- June (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: Jún / June: Tešíme sa na leto. / We are looking forward to summer.

Téma/Topic: 3.týždeň/ 3rd Week ( 17. 6.- 21.6. 2019 ) Letná lúka- rastliny.-,, Summmer meadow- flowers and plants. ´´

Kľúčové slová /Key words: leto / summer, rastliny / plants, kvety / flowers, lúka / meadow, rásť / to grow up, slnečnica /sunflower,tráva / grass, huby / mushrooms, margaréta / ox daisy, zvonček / bellflower

 

Pondelok/Monday ( 17. 6. 2019 ) Prírodoveda-rastliny / Science- plants

Ciele (Target): Bližšie sa zoznámiť s náučnou literatúrou pre deti, ktorá sa venuje oblasti lúčnych kvetov a rastlín. / To learn more about summer plants and flowers from encyclopedia for children.

Aktivita (Activity): Lúčna poznávačka. / Quiz about meadow plants and flowers.

Poobede (Afternoon): Detská encyklopédia. / Encyclopedia for children.

Kompetencie (Competences):Psychomotorické,Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Pychomotor, Personal, Cognitive, Creative)

 

Utorok/Tuesday ( 18. 6. 2019 ) Písaná reč- grafomotorika / Written speech- graphomotor

Ciele (Target): Precvičovať kreslenie tvarov lúčnych rastlín a kvetov, rozvíjanie schopnosti grafomotoriky. / To practice drawing of patterns, to improve graphomotor skills.

Aktivita (Activity): Letná lúka- grafomorické cvićenie. / Summer meadow- graphomotor practice.

Poobede (Afternoon): Letná lúka- omaľovánka- summer meadow, colouring in book.

Kompetencie (Competences): Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Personal, Cognitive, Creative)

 

Streda/Wednesday ( 19. 6. 2019 ) Prosociálna výchova- kvetinárstvo / Prosocial education- flowershop.

Ciele (Target): Rozšíriť vedomosti o problematike návštevou kvetinárstva. / To learn more about weekly topic through visit of flowershop.

Aktivita (Activity): Ktoré sú kvietky z letnej lúky ?- kvetinárstvo. / Which are the flowers from meadow?- flowershop.

Poobede (Afternoon): Na lúke- prosociálna hra. / Meadow- prosocial game.

Kompetencie (Competences): Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Personal, Cognitive, Creative)

 

Štvrtok/Thursday ( 20. 6. 2019 ) Výtvarná výchova- činnosti s frabou na ploche / Art- activities with paint on area

Ciele (Target): Byť schopný vytvoriť umelecké dielo s použitím vodových a temperových farieb. / To be able to produce artwork from different kinds of paints.

Aktivita (Activity): Moja letná lúka- maľba. / My summermeadow-painting.

Poobede (Afternoon): Letné kvietky- nalepovanie. / Summer flowers- stickers.

Kompetencie (Competences):Psychomotorické,Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Pychomotor, Personal, Cognitive, Creative)

 

Piatok/ Friday ( 21. 6. 2019 ) Hudobná výchova- hudobno- dramatické žinnosti / Music- music- dramatic activities

Ciele (Target): Naučiť sa prepojiť hudobné a dramatické aktivity. / To be able to match music and dramatic activities.

Aktivita (Activity): Divadielko o rozkvitnutej lúke. / Short performance about meadow.

Poobede (Afternoon): Ujo ľubo- Slnečnica . / Ujo Ľubo- Sunflower.

Kompetencie (Competences):Psychomotorické,Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Pychomotor, Personal, Cognitive, Creative)

 

Učebné plány- jún (MIDDLE) / Study plans- June (MIDDLE)

Trieda/Class:Middle

Mesiac/Month:Jún/June – Tešíme sa na leto „We are looking forward to summer“

Téma/Topic:3.týždeň/ 3rd. Week (17.6 - 21.6.2019) Letná lúka – rastliny (Summer meadow – plants)

Kľúčové slová/Key words: lúka (meadow), rastliny (plants), kvet (flower), lienka (ladybug), motýl (butterfly)

 

Pondelok/Monday (17.6.2019) Písaná reč - grafomotorika (Written speech – graphomotor)

Ciele (Target): Pomocou pastelky udržať líniu. (Keep the line with the help of pastel.)

Aktivity (Activity): Letný kvietok (Summer flower)

Poobede (Afternoon): pobyt vonku (stay outside)

Kompetencie (Competences):psychomotorické, kognitívne, (psychomotor, cognitive)

 

Utorok/Tuesday (18.6.2019) Pohyb a telesná zdatnosť (Movement and physical fitness)

Ciele (Target): Pozorovať rastliny okolo seba. (Observe plants around us.)

Aktivity (Activity): Na prechádzke (On a walk)

Poobede (Afternoon): Zábava s plastelínou. (Fun with modelling mass.)

Kompetencie (Competences):psychomotorické , kognitívne, komunikatívne (psychomotor, cognitive, communicative)

 

Streda/Wednesday (19.6.2019) Matematika – logika (Math – logic)

Ciele (Target):Priradiť obrázky na základe logickej súvislosti. (Assign images based on logical context.)

Aktivity (Activity): Lienka, lienka. (Ladybug, ladybug)
Poobede (Afternoon): pohybové hry (move games)

Kompetencie (Competences):učebné, komunikatívne, psychomotorické (learning, communicative, psychomotor)

 

Štvrtok/Thursday (20.6.2019) Výtvarná výchova -činnosti s tvarom v priestore (Art – activities with shape in space)

Ciele (Target): Vytvoriť lúku pomocou cestovín. (Create meadow by using pasta.)

Aktivity (Activity):Letná lúka (Summer meadow)

Poobede (Afternoon): Lego

Kompetencie (Competences):psychomotorické, kognitívne (psychomotor, cognitive)

 

Piatok/Friday (21.6.2019) Hudobná výchova – vokálne činnosti (Music – vokal activities)

Ciele (Target): Spievať novú pieseň. (Sing a new song.)

Aktivity (Activity):Sing a song of flowers!

Poobede (Afternoon): voľné hry (free games)

Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne, osobnostné (psychomotor, social, pers

 

Učebné plány- jún (JUNIOR) / Study plans- June (JUNIOR)

Trieda/Class:Junior

Mesiac/Month:Jún/Juny: Tešíme sa na leto./ We are looking forward to summer.

Téma/Topic:3.týždeň/3rd. Week (17.6. – 21.6.2019) Letná lúka- rastliny./ Summer meadow- plants.

Kľúčové slová/Key words: kvety/ flowers, lúka/ meadow, včela/ bee, hmyz/ insects


Pondelok/Monday (17.6.2019) Hovorená reč- komunikačné konvencie/ Speech-communication conventions 

Ciele(Target): zapájať deti do rozhovoru a predstaviť tému týždňa pomocou obrazového materiálu/ to include children to discussion and to introduce weekly topic to children by using picture cardspre 

Aktivity (Activity):,,Krtko náš kamarát.“/ ,,Mole our friend.“ 

Poobede (Afternoon): pexeso / memory game

Kompetencie (Competences):komunikatívne, učebné, kognitívne (communicative, learn, cognitive)

 

Utorok/Tuesday (18.6.2019) Výtvarná výchova- činnosti s farbou/ Art- activities with colour

Ciele(Target): otlačiť pomocou pečiatok kvety na papier/ to print using stamps of flowers on the paper

Aktivity (Activity):,,Záhon.“/ ,,Flower bed.“

Poobede (Afternoon): kocky / blocks

Kompetencie (Competences):psychomotorické, kognitívne (psychomotor, cognitive)

 

Streda/Wednesday (19.6.2019) Prírodoveda- živočíchy/ Science- animals

Ciele(Target): oboznámiť sa so životom včiel/ to learn about bees

Aktivity (Activity): ,,Včelár v našej škôlke.“/ ,,Beekeeper in our kindergarten.“

Poobede (Afternoon): puzzle

Kompetencie (Competences):kognitívne, sociálne, (cognitive, social)

 

Štvrtok/Thursday (20.6.2019) Hudobná výchova- hudobno-dramatické činnosti/ Music-music – dramatic activities

Ciele(Target): pokúsiť sa stvárniť pohyb hmyzu na lúke/ to put the insects on the meadow

Aktivity (Activity): ,, Včielky, lienky, chrobáčiky.“/ ,,Bees, ladybugs and beetles.“

Poobede (Afternoon):spoločné čítanie/ together reading

Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne (psychomotor, social)

 

Piatok/Friday (21.6.2019) Hrubá motorika/ Gross motorics 

Ciele(Target): pozorovať kvety v okolí/ to observe the flowers in the grounds

Aktivity (Activity):prechádzka/ walks

Poobede (Afternoon): voľné hry/ free games

Kompetencie (Competences):kognitívne, psychomotorické (cognitive, psychomotor)