Týždenný plán

 
 

Učebné plány- december (SENIOR) / Study plans- December (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: December/December

Téma/Topic: 3.týždeň/ 3rd week (16.12. - 20.12.2019) Vianoce - čas radosti a veselosti./ Merry and jolly Christmas.

Kľúčové slová/Key words: Vianoce/Christmas, šťastné a veselé/merry and jolly, anjel/angel, darčeky/presents, vianočný stromček/christmas tree, vianočné ozdoby/christmas decoration

 

Pondelok/Monday (16.12.2019) Hovorená reč - komunikačné konvencie/ Speech - communication conventions

Ciele (Target): Rozvinúť tému Vianoc cez kladenie otázok./ To open Christmas topic by asking questions.

Aktivita (Activity): Čo sú to Vianoce?/ Do you know it is Christmas time?

Poobede (Afternoon): tvorivé dielničky, aerobik/ creative workshops, aerobic

Kompetencie (Competences): sociálne, osobnostné, kognitívne/ social, personal, cognitive

 

Utorok/Tuesday (17. 12.2019) Výtvarná výchova - činnosti s tvarom na ploch / Art - activities with shape on area

Ciele (Target): Vyrobiť umelecké dielo za použitia rozličných materiálov./ To make an artwork by using different materials.

Aktivita (Activity): List Ježiškovi - koláž/ Letter to baby Jesus - colague

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): učebné, osobnostné, kognitívne/ learning, personal, cognitive

 

Streda/Wednesday (18.12.2019) Prosociálna výchova - vianočná besiedka/ Prosocial education - christmas performance

Ciele (Target): Predviesť schopnosti a danosti za účelom vytvorenia kultúrneho zážitku./ To perform Christmas performance, to show abilities and skills.

Aktivita (Activity): Vianočná besiedka/ Christmas performance

Poobede (Afternoon ): logické hry, hudobno-tanečný krúžok/ logical games, music-dance club

Kompetencie (Competences): učebné, osobnostné, kognitívne, kreatívne/ learning, personal, cognitive, creative

 

Štvrtok/Thursday (19 .12.2019) Pohyb a telesná zdatnosť - plavecký kurz/ P. E. – swimming course

Ciele (Target):  Naučiť sa nové plavecké techniky./ To learn new swimming techniques.

Aktivita (Activity): Plavecký kurz/ Swimming course

Poobede (Afternoon): stavebnice/ box of bricks

Kompetencie (Competences): psychomotorické, učebnéosobnostné, kognitívne/ psychomotor, learning, personal, cognitive

 

Piatok/ Friday (20.12.2019) Hudobná výchova - vokálne činnosti/ Music - vocal activities

Ciele (Target): Rozvíjať hudobné schopnosti, vedieť vokálne interpretovať tematické piesne. / To develope musical abilities, to perfrom theme songs.

Aktivita (Activity): Vianočné koledy/ Christmas carols 

Poobede (Afternoon): divadielko/ puppet theatre

Kompetencie (Competences): psychomotorické, učebnéosobnostné, kognitívne/ psychomotor, learning, personal, cognitive

 

Učebné plány- december (MIDDLE) / Study plans- December (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: December/ December

Téma/Topic: 3. týždeň/ 3rd week (16.12 - 20.12.2019) Vianoce – čas radosti a veselosti./ Merry and jolly Christmas.

 Kľúčové slová/Key words: Vianoce/Christmas, vianočný stromček/christmas tree,  darček/present, prázdniny/holiday

 

Pondelok/Monday (16.12.2019) Výtvarná výchova – činnosti s tvarom na ploche/ Art – activities with shape on area

Ciele (Target): Rozvoj tvorivosti vo výtvarnej aktivite prostredníctvom rôznych výtvarných techník./ To develope creativity through different art techniques. 

Aktivity (Activity): Vianočné darčeky/ Christmas gifts

Poobede (Afternoon): tvorivé dielničky/ creative workshops

Kompetencie (Competences): učebné, psychomotorické, komunikatívne/ learning, psychomotor, communicative

 

Utorok/Tuesday (17.12.2019) Hudobná výchova – rytmické činnosti/ Music – rhytmic activities

Ciele (Target): Rozvinúť základy rytmizácie pomocou básničky./ To develope the basics of thythm using a poem.

Aktivity (Activity): Sneží, sneží – báseň/ Poem – Sneží, sneží

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): kognitívne, sociálne, psychomotorické/ learning, social, psychomotor

 

Streda/Wednesday (18.12.2019) Prosociálna výchova/ Prosocial education

Ciele (Target): Obohatiť sociálne vzťahy v kolektíve triedy./ Enrich your relationships in the collective at classroom.

Aktivity (Activity): Vianočný čas/ Christmas time

Poobede (Afternoon): Vianočná besiedka/ Christmas performance

Kompetencie (Competences): psychomotorické, sociálne/ psychomotor, social

 

Štvrtok/Thursday (19.12.2019) Hovorená reč – artikulácia a výslovnosť/ Speech – articulation and pronunciation

Ciele (Target): Udržať pozornosť pri počúvaní čítaného textu./ Paying attention while listening read text.

Aktivity (Activity): Vianočná rozprávka/ Christmas fairytale

 Poobede (Afternoon): čítanie/ reading

Kompetencie (Competences): komunikatívne, sociálne/ communicative, social

 

Piatok/Friday (20.12. 2019) Matematika – logika/ Math - logic

Ciele (Target): Na základe logickej súvislosti vytvárať dvojice./ Creating pairs based on logical context.

Aktivity (Activity): Vianočné pexeso/ Christmas memory cards

Poobede (Afternoon): divadielko/ theater

Kompetencie (Competences): učebné, psychomotorické, sociálne/ learning, psychomotor, social

 

Učebné plány- december (JUNIOR) / Study plans- December (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: December/December

Téma/Topic: 3.týždeň/ 3rd week (16.12. - 20.12.2019) Vianoce - čas radosti a veselosti./ Merry and jolly Christmas.

Kľúčové slová/Key words: Vianoce/Christmas, anjel/angel, darčeky/presents, vianočný stromček/christmas tree, vianočné ozdoby/christmas decoration

 

Pondelok/Monday (16.12.2019) Jemná motorika/ Fine motorics

Ciele (Target): Zdokonaliť jemnú motoriku zdobením vianočného stromčeka./ To improve gentle motor skills by decorating christmas tree.

Aktivita (Activity): Vianočný stromček/ Christmas tree

Poobede (Afternoon): tvorivé dielničky, aerobik/ creative workshops, aerobic

Kompetencie (Competences): sociálne, osobnostné, kognitívne/ social, personal, cognitive

 

Utorok/Tuesday (17.12.2019) Výtvarná výchova – činnosti s tvarom na ploche/ Art – activities with shape on area

Ciele (Target): Rozviť tvorivosť prostredníctvom rôznych výtvarných techník./ To develope creativity through different art techgniques.

Aktivita (Activity): Vianočné pohľadnice/ Christmas postcards

Poobede (Afternoon): poobedné cvičenie/ afternoon exercise

Kompetencie (Competences): učebné, osobnostné, kognitívne/ learning, personal, cognitive

 

Streda/Wednesday (18.12.2019) Prosociálna výchova/ Prosocial education

Ciele (Target): Predviesť schopnosti a danosti za účelom vytvorenia kultúrneho zážitku./ To perform Christmas performance, to show abilities and skills.

Aktivita (Activity): Vianočná besiedka/ Christmas performance

Poobede (Afternoon): logické hry, hudobno-tanečný krúžok/ logical games, music-dance club

Kompetencie (Competences): učebné, osobnostné, kognitívne, kreatívne/ learning, personal, cognitive, creative

 

Štvrtok/Thursday (19.12.2019) Hovorená reč - artikulácia a výslovnosť/ Speech - articulation and pronounciation

Ciele (Target): Doplniť slovnú zásobu vyslovovaním a opakovaním nových slov./ To extand vocabulary by telling and repeating new words.

Aktivita (Activity): Vianočné riekanky/ Christmas poems

Poobede (Afternoon): stavebnice/ box of bricks

Kompetencie (Competences): psychomotorické, učebnéosobnostné, kognitívne/ psychomotor, learning, personal, cognitive

 

Piatok/ Friday (20.12.2019) Samoobslužné činnosti/ Self-care activities

Ciele (Target): Rozvíjať sebaoblužné činnosti prostredníctvom udržiavania čistoty okolo nás./ To be able to take care of us and space around us.

Aktivita (Activity): Vianočné upratovanie/ Christmas cleaning up

Poobede (Afternoon): divadielko/ puppet theatre

Kompetencie (Competences): psychomotorické, učebnéosobnostné/ psychomotor, learning, personal