Týždenný plán

 
 

Učebné plány- august (SENIOR) / Study plans- August (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month:  August / August: Z každého rožku trošku. / A small bit from everything.

Téma/Topic:  4.týždeň/ 4th  Week  ( 26. 8. – 30. 8. 2019 ) Letná olympiáda- hry a zábavné kvízy.- Summer olympic games- games and quizzes.

Kľúčové slová /Key words:  letné/ summer, hry / games, činnosti / activities, preteky / race, súťaž / competition, odmena / reward, vyhrať / to win

 

Pondelok/Monday (  26. 8. 2019 ) Matematika- logika / Maths- logic

 • Ciele (Target): Rozvíjať schopnosť interakcie a spätnej väzby, pracovať podľa pokynov a inštrukcií . /To work on interaction abilities, to be able to give and get feedback, to work due to instructions .
 • Aktivita (Activity):Malí kvízmajstri . /  Little quizmasters .
 • Poobede (Afternoon):  Pracovný zošiť Škôlkar . /  Worksheet magazine for children .
 • Kompetencie (Competences): Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne /  Personal, Cognitive, Creative

 

Utorok/Tuesday ( 27. 8. 2019 ) Pohyb a telesná zdatnosť  / Movement and physical fitness

 • Ciele (Target):  Rozvíjať psychomotoriku a fyzickú zdatnosť cez športovo- pohybové aktivity . / To improve P. E. skills through sport activities .
 • Aktivita (Activity):Letné olympíjske hry. /  Summer olympic games .
 • Poobede (Afternoon): Beh cez prekážky . /  Run with obstacles .
 • Kompetencie (Competences): Psychomotorické, Sociálne (Psychomotor, Social), Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Personal, Cognitive, Creative)

 

Streda/Wednesday (  28. 8. 2019 ) Prosociálna výchova- kolektívne hry / Prosocial education- team games

 • Ciele (Target): Naučiť sa pracovať v kolektíve detí za účelom rozvoja individuálnych, ale aj kolektívnych schopností fungovania vo väčšej skupine. / To work on ability of being team player, to  build and develope positive attitude towards team games.
 • Aktivita (Activity):  Človeče, nehnevaj sa ! / Man, don ´t be angry !
 • Poobede (Afternoon ): Prosociálna hra Twister. / Prosocial game Twister.
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne / Learning, Personal, Cognitive, Creative

 

Štvrtok/Thursday ( 29. 8. 2019 ) Štátny sviatok / State holiday

 

Piatok/ Friday ( 30. 8. 2019 ) Sanitárny deň / Cleaning day

 

Učebné plány- august (MIDDLE) / Study plans- August (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: August/ August – Z každého rožku trošku. ,,A little bit of everything.“
Téma/Topic: 4.týždeň/4th. Week (26.8. – 30.8.2019) Letná olympiáda – hry a zábavné kvízy (Summer Olympics – games and funny quizes)

Kľúčové slová/Key words: hra (game), kvíz (quiz), leto (summer), šport (sport), spolužiaci (schoolmates), socializácia (socialization)

 

Pondelok/Monday (26.8.2019) Matematika – Logika (Math – Logic)

 • Ciele (Target): Vybrať rozprávkové dvojice na základe logickej súvislosti. (Selecting of fairy-tale pairs based on logical context.)
 • Aktivity (Activity): V rozprávke (In a fairy-tale)
 • Poobede (Afternoon): hry s bábikami (games with dolls)
 • Kompetencie (Competences): učebné, sociálne, kognitívne (learning, social, cognitive)

 

Utorok/Tuesday (27.8.2019) Hudobná výchová – hudobno – pohybové činnosti (Music – music – motion activities) 

 • Ciele (Target): Hrať pohybové hry počas hudby. (To play motion games during the music.)
 • Aktivity (Activity):Náš deň plný hier. (Our day full of games.)
 • Poobede (Afternoon): pobyt vonku (playing outside)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne (psychomotor, social)

 

Streda/Wednesday (28.8.2019) Prosociálna výchova (Prosocial education)

 • Ciele (Target):Socializácia v triede pomocou hier. (Socialization with classmates using different games.)
 • Aktivity (Activity):Kolektívne hry a kvízy (Team games and quizes)
 • Poobede (Afternoon):omaľovánky (colouring games)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne, učebné (psychomotor, social, learning)

 

Štvrtok/Thursday (29.8.2019) Štátny sviatok / Public holiday

 

Piatok/Friday (30.8.2019) Sanitárny deň / Sanitary day

 

 

Učebné plány- august (JUNIOR) / Study plans- August (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: August/ August: Z každého rožku trošku./ A little bit of everything.

Téma/Topic:4.týždeň/4th. Week (26.8. – 30.8.2019) Letná olympiáda - Hry a zábavné kvízy./ Summer Olympics- Games and funny quizzes.

Kľúčové slová/Key words: prekážka/obstacle, šport/ sport, hry/ games, lopta/ ball, švihadlo/ skipping rope

 

Pondelok/Monday (26.8.2019)Prosociálna výchova/ Prosocial education

 • Ciele(Target): zapájať deti do spoločných pohybových aktivít a hier/ involve children in joint physical activities and games
 • Aktivity (Activity): Logické hry a kvízy./ Logic games and quizzes.
 • Poobede (Afternoon): hry na ihrisku/ games on the playground
 • Kompetencie (Competences): učebné, osobnostné, sociálne, psychomotorické, komunikatívne/ learning, personal, social, psychomotor, communicative


Utorok/Tuesday (27.8.2019) Hudobná výchova- hudobno-pohybové činnosti / Music-  music – motion activities

 • Ciele(Target): rozvíjať rytmické cítenie u detí/ develop rhythmic sensation in children
 • Aktivity (Activity): Na hada, Kolo kolo mlynské, Žaba,... / As snake, Frog, act.
 • Poobede (Afternoon): spoločné čítanie/ team work- reading
 • Kompetencie (Competences):komunikatívne, učebné, kognitívne/ communicative, learn, cognitive

 

Streda/Wednesday (28.8.2019) Hrubá motorika/ Gross motorics

 • Ciele(Target):zdokonaľovať koordináciu celého tela – beh, skoky, loptové hry,.../ improve coordination whole body – run, jumps, ball games,...
 • Aktivity (Activity): Detská olympiáda./ Children´s olympics.
 • Poobede (Afternoon): voľné hry/ free games
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, kognitívne /psychomotor, cognitive

 

Štvrtok/Thursday  (29.8.2019) Štátny sviatok- State holiday

 

 

Piatok/Friday (30.8.2019) Sanitárny deň- Sanitary day