Týždenný plán

 
 

Učebné plány- február (SENIOR) / Study plans- February (SENIOR)

Trieda/Class: Senior

Mesiac/Month: Február- February- Oslavy a tradície.-,, Feasts and traditions. ´´

Téma- Topic: 4.týždeň/ 4th Week ( 25. 2.- 1. 3. 2019 ) Remeslá- „Crafts.“

Kľúčové slová /Key words: remeslá/ crafts, ručne vyrobené / handmade, drevo / wood, slama / hay, železo / iron, práca / work, remeselníci / craftsmen, trh / market, minulosť/ past

 

Pondelok/Monday ( 25. 2. 2019 ) Remeslá a profesie. ( Crafts and job professions.)

 • Ciele (Target): Oboznámiť sa s témou týždňa prostredníctvom tématických obrázkov zahrnutých v PowerPointovej prezentácii. ( To be introduced to weekly topic through pictures in PowerPoint presentation. )
 • Aktivita (Activity): Remeslá a remeselníci na obrázkoch. ( Crafts and craftsmen in pictures. )
 • Poobede (Afternoon): Remeslá na Slovensku- video. ( Crafts in Slovakia- video. )
 • Kompetencie (Competences: Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne ( Personal, Cognitive, Creative)

Utorok/Tuesday ( 26. 2. 2019 ) Matematika- logika. ( Maths- logic. )

 • Ciele (Target): Rozvíjať logické myslenie prostredníctvom pamäťových kartičiek a logicko- pamäťových hier. ( To develope logical thinking by using logic- memory cards and games. )
 • Aktivita (Activity): Priraď nástroj k remeslu- kartičky. ( Match a tool to certain craft. )
 • Poobede (Afternoon): My sme dvaja remeselníci- hra. ( We are two craftsmen- game.)
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne, Kreatívne (Learning, Personal, Cognitive, Creative)

Streda/Wednesday ( 27. 2. 2019 ) Pracovná výchova- materiály a ich vlastnosti. ( Work educaton- materials and their features. )

 • Ciele (Target): Rozmýšľať nad využitím rozličných remeselných výrobkov, z čoho sú vyrobené a aké je ich vyzužitie. ( To think about usage of various crafts products, how they are made and from which materials. )
 • Aktivita (Activity ): Košíkovo- vymysli využitie košíka. ( Basket and its usage. )
 • Poobede (Afternoon): Hádaj, čo držíš v ruke. ( Guess what you are holding in your hand. )
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kreatívne (Learning, Personal, Creative), Kognitívne, Psychomotorické, Sociálne ( Cognitive, Psychomotor, Social)

Štvrtok/Thursday ( 28. 2. 2019 ) Pohyb a telesná zdatnosť- plávanie. ( Movement nad physicalfitness- swimming. )

 • Ciele (Target): Učiť sa nové plavecké techniky a štýly. ( To learn new swimming techniques and styles. )
 • Aktivita (Activity) :Plávanie . ( Swimming. )
 • Poobede (Afternoon ): Omaľovánky- remeslá. ( Colouring books- crafts. )
 • Kompetencie (Competences): Kognitívne, Psychomotorické, Sociálne ( Cognitive, Psychomotor, Social)

Piatok/ Friday ( 1. 3 .2019) Výtvarná výchova- remeselné dielne. ( Art- crafts. )

 • Ciele (Target): Naučiť sa vyrobiť remeselný výrobok podľa inštrukcií a postupov remeselných odborníkov. ( Tolearn howto make crafts products due to craftsmen. )
 • Aktivita (Activity): Remeselné tvorivé dielne. ( Crafts- workshop. )
 • Poobede (Afternoon): Knihy o remeslách. ( Books about crafts. )
 • Kompetencie (Competences): Učebné, Osobnostné, Kognitívne (Learning, Personal, Cognitive)
 

Učebné plány- február (MIDDLE) / Study plans- February (MIDDLE)

Trieda/Class: Middle

Mesiac/Month: Február/February – Oslavy a tradície ,,Celebrations and traditions“

Téma/Topic:4.týždeň/4th. Week (25.2. – 1.3.2019) Remeslá (Traditional Crafts)

Kľúčové slová/Key words: remeslá (crafts), tkáčstvo (weaving), hrnčiarstvo (pottery), kováč (smith), vyšívanie (needlework), krajčír (tailor)

Pondelok/Monday (25.2.2019) Remeslá a profesie (Crafts and Profession)

 • Ciele (Target): poznať pracovnú náplň tradičných remesiel (to know work basics of traditional crafts)
 • Aktivity (Activity): Tradičné remeslá (Traditional crafts)
 • Poobede (Afternoon): lego
 • Kompetencie (Competences): kognitívne, učebné (cognitive, learning)

Utorok/Tuesday (26.2.2019) Užívateľské zručnosti (User skills)

 • Ciele (Target): navliekať korálky a cestoviny (threads beads and pasta)
 • Aktivity (Activity): Farebné náramky (Colourful bracelets)
 • Poobede (Afternoon): puzzle
 • Kompetencie (Competences):psychomotorciké, sociálne, kognitívne (psychomotor, social, cognitive)

Streda/Wednesday (27.2.2019) Písaná reč – grafomotorika (Written speech - graphomotor)

 • Ciele (Target): fixkou prejsť po vyznačenej línií (retrace prescribed line using marker)
 • Aktivity (Activity): Váza (Vase)
 • Poobede (Afternoon): autíčka (cars)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorciké, sociálne (psychomotor, social)

Štvrtok/Thursday (28.2.2019) Pohyb a telesná zdatnosť (Movement and physical fitness)

 • Ciele (Target): zapojiť deti do pohybovej hry (join children to movement game)
 • Aktivity (Activity):Kujem kujem podkovičku
 • Poobede (Afternoon):pexeso (memory cards)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, kognitívne (psychomotor, cognitive)

Piatok/Friday (1.3.2019) Výtvarná výchova – činnosti s tvarom v priestore (Art – activities with shape in space)

 • Ciele (Target): lepiť kúsky látky (sticking pieces of cloth)
 • Aktivity (Activity): Koberec (Carpet) 
 • Poobede (Afternoon):voľné hry (free games)
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne (psychomotor, social)
 

Učebné plány- február (JUNIOR) / Study plans- February (JUNIOR)

Trieda/Class: Junior

Mesiac/Month: Február – Oslavy a tradície. /February – Celebrations and traditions.

Téma/Topic:4.týždeň/4th. Week (25.2. - 1.3.2019). Remeslá/ Grafts

Kľúčové slová/Key words: remeslo/ craft, drevená slama/ wooden straw , modelovacia hmota/ modeling matter, 

Pondelok/Monday (25.2.2019) Písaná reč- grafomotorika/ Written speech -graphomotor

 • Ciele(Target): Rozvíjať jemnú motoriku/ develop fine motorics
 • Aktivity (Activity): malí mlynári/ little millers
 • Poobede (Afternoon):omaľovánky / colory book
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, učebné, kognitívne (psychomotor, learning, cognitive)

Utorok/Tuesday (26.2.2019) Hudobná výchova- rytmické činnosti / Music- rhytmic activities

 • Ciele(Target): rytmizovať riekanku pomocou hudobných nástrojov / to put lyrics of short poem into music instrument 
 • Aktivity (Activity): ,, Kujem, kujem podkovičku.“
 • Poobede (Afternoon): maňušky / puppets
 • Kompetencie (Competences):kognitívne, psychomotorické, osobnostné (cognitive, psychomotor, personal)

Streda/Wednesday (27.2.2019) Výtvarná výchova- činnosti s tvarom v priestore/ Art- activities with shape in space

 • Ciele(Target): vymodelovať tvar z modelovacej hmoty- misku/ to model shape from modelling matter
 • Aktivity (Activity):hrnčiarske prvotiny/ basics od pottery
 • Poobede (Afternoon):loptičky /balls 
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, kognitívne, učebné (psychomotor, cognitive, learning)

Štvrtok/Thursday (28.2.2019) Pracovná výchova- materiály a ich vlastnosti/ Work education- materials and their features

 • Ciele (Target): vyrobiť bábiku z drevenej slamy a látky/ to make dolly from wooden straw and cloth
 • Aktivity (Activity):Šúpolienka
 • Poobede (Afternoon):penové puzzle/ foamy puzzle
 • Kompetencie (Competences):učebné, psychomotorické, osobnostné (learning, psychomotor, personal)

Piatok/Friday (1.3.2019) Hygiena a sebaobslužné činnosti / Hygiene and self-care activities

 • Ciele (Target): udržiavať poriadok a upratovať hračky/ to keep clean and clean up toys
 • Aktivity (Activity): ,,V našej triede.“ / „In the our class room.“
 • Poobede (Afternoon):voľné hry / free games
 • Kompetencie (Competences):psychomotorické, sociálne, osobnostné (Psychomotor, Social, Personal)